ชื่อโครงการ
โครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการมีความสำคัญต่อบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาเป็นอย่างมาก นอกจากจะมีความรู้แล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการถ่ายทอด หรือการนำเสนอผลงานที่ได้ศึกษาค้นคว้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เพราะถ้ามีความรู้แต่ไม่สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รู้หรือเข้าใจได้ก็ไม่มีความหมาย ดังนั้นการจัดสัมมนาและนำเสนอผลงานของนักศึกษาจึงเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะให้นักศึกษาได้ฝึกพูด ตอบคำถาม และกล้าแสดงออกต่อสาธารณะชน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำ และสิ่งที่สำคัญคือการได้ร่วมมือกันของหลายมหาวิทยาได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วอาจารย์และบุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์ยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อช่วยกันพัฒนาผลงานวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น จากที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการคณิตศาสตร์เพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอนหรืองานวิจัย เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการอ่านบทความทางคณิตศาสตร์ และเกิดความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย หลักสูตรคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ สำหรับบุคลการที่สนใจและนักศึกษาเอกคณิตศาสตร์ทั้งในมหาวิทยาลัยและต่างมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุนักศึกษาเอกคณิตศาสตร์ ทั้ง 6 มหาวิทยาลัย ได้รับความรู้จากวิทยากรระดับประเทศ

2. เพื่อให้นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ทั้ง 6 มหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านคณิตศาสตร์

3. เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานการค้นคว้าทางด้านคณิตศาสตร์