แบบสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นในการใช้บริการฐานข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำชี้แจง

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจและ ความคิดเห็นในการใช้บริการฐานข้อมูลบุลากรของคณะโดยความคิดเห็นของท่านจะ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาด้านการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สู่ความเป็๋น สากลต่อไป (ดูผลการสำรวจ)

โปรดทำเครื่องหมายเลือกที่ช่อง หน้าข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม
อาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ นักศึกษา บุคคลภายนอก
เพศ ชาย หญิง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
1. ความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูล
หัวข้อ ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
1. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ
2. ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
3. ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในฐานข้อมูล
4. ความน่าชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
5. ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
6. ความน่าสนใจของข้อมูลในฐานข้อมูล
7. ความหลากหลายของข้อมูล
8. การใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
2. ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูล
หัวข้อ ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
1. ระบบใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อน
2. สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย
3. มีฟังก์ชันหรือเครื่งมือให้ใช้งานอย่างเหมาะสม
4.ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
5.ระบบมีเสถียรภาพสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา
6. มีรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพเหมาะสมและสวยงาม
7. มีข้อมูลที่มีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน
8.ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันเสมอ
9. มีข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
10. ข้อมูลที่เผยแพร่สู่ภายนอกมีความเหมาะสม
11. มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
3. ความสะดวก และประโยชน์ในการเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆของคณะฯ
หัวข้อ ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
1. ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงานบุคลากร
http://sci.uru.ac.th/portfolio/
2. ระบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
http://www.sci.uru.ac.th/mis/SAR52/
3. ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (กพร.)
http://sci.uru.ac.th/mis/kpi/general/general.php
4. ระบบสารสนเทศงานวิชาการเพื่อการบริหาร
http://202.29.52.59/~s48042380170/science/
5. ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
http://202.29.52.59/~s48042380118/is_com/alumni/alu_index/home.php
6. ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน
http://www.sci.uru.ac.th/class/show.php
7. ระบบฝากข่าวประชาสัมพันธ์
http://www.sci.uru.ac.th/newsonline/
8. ระบบกระดานสนทนา(webboard)
http://www.sci.uru.ac.th/board/
9. ระบบการจัดการความรู้
http://www.sci.uru.ac.th/km/
10.ระบบปฏิทินภารกิจคณบดี
http://www.sci.uru.ac.th/calendar/ViewCalendar.php
ข้อเสนอแนะอื่นๆ

เริ่มการสำรวจเมื่อ พฤษภาคม 2556